Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Essentum (y-tunnus: 2929346-8) henkilötietolain 10 § ja 24 § sekä yleisen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen markkinointirekisterin tietosuojaseloste. Tämä seloste on laadittu 10.8.2018 ja päivitetty 17.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi

Essentum -yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Yhteyshenkilö markkinointirekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin tarkoitus ja oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn

Markkinointirekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden markkinointia ja myyntiä varten.

4. Rekisteriin tallennetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tallennetaan tietoja Essentumin omistaman ja ylläpitämän www.essentum.fi -verkkosivuston kautta. Verkkosivustolla tiedot saapuvat Essentumille yhteydenottolomakkeiden kautta, johon kuuluu myös tarjouspyyntöjen vastaanottaminen.

Tietojen säilytysaika

Markkinointirekisterissä säilytetään yhteystietoja potentiaalisista asiakkaista niin kauan kun asiakasyritys tai muu rekisteriin tallennettu kontakti on Essentumille aiheellinen. Jos asiakasyrityksen sisällä tapahtuu muutoksia mukaan lukien avainhenkilön asemassa, päivitetään nämä tiedot markkinointirekisteriin kun tiedon muutoksesta Essentum on vastaanottanut.

Jos potentiaalinen asiakas tai asiakasyritys on lopettanut toimintansa, poistaa Essentum kyseisen kontaktin kokonaan markkinointirekisteristä.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjän toimesta henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin ja ohjata mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 3 on mainittu.

Essentum saa toimittaa markkinointirekisteriin kontaktia koskevat yhteystiedot ja muut potentiaalista asiakasta koskevat tiedot Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille markkinointiviestin toimittamiseksi. Tiedot lähetetään sähköisessä tai paperisessa muodossa. Essentumilta yhteistyökumppanille toimitettavista tiedoista yhteistyökumppani huolehtii niin, ettei niitä ohjata muuhun käyttötarkoitukseen.

Voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvissa velvoitteissa Essentumilla on täysi oikeus luovuttaa markkinointirekisterin kontaktitietoja viranomaistahoille.

6. Henkilötietojen käyttö ja suojaamisen periaatteet

Essentum -yrityksen työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta toteutetaan käyttäjien hallintaan perustuvassa käytännössä, jossa yrityksen työntekijälle annetaan yksinomaan hänen työtehtäväänsä kuuluvat käyttöoikeudet henkilötietojen käsittelyyn.

Alihankkijat

Essentum käyttää alihankkijoiden tuottamia palveluita, jotka kuuluvat Privacy Shield -nimiseen piiriin. Seuraavat yritykset ja organisaatiot ovat Essentumin alihankkijoita:

  • Google Analytics (datan turvaaminen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi)

7. Rekisteröidyn oikeudet

Voimassaolevan ja nykyisen tietosuojalainsäädännön perusteella Essentumin markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, joka muodostaa henkilörekisterin. Tästä johtuen rekisteröidyllä henkilöllä on lakiin kirjattuja oikeuksia tallennettua tietoja koskien.

Tietojen tarkastusoikeus

Henkilön, jonka perus- ja yhteystiedot on tallennettu markkinointirekisteriin voi vaatia tietojen oikaisua, poistamista tai niiden käsittelyn rajoitusta.

Rekisteröidyn henkilön tulee ottaa yhteyttä Essentum -yrityksen tietosuojavastaavaan, jolla on oikeudet henkilörekisterin käsittelyyn. Tällöin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen välityksellä.

Essentumin yhteistyökumppaneille käytetään samanlaista menettelytapaa.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Jos rekisteröity henkilö kokee, ettei Essentum ole noudattanut oikein voimassaolevaa tietosuojan lainsäädäntöä, on rekisteröidyllä oikeus tehdä siitä valitus viranomaisille, jotka valvovat tietosuojasääntelyn toteutumista.

Yhteydenotot tähän selosteeseen liittyen

Mikäli tässä selosteessa on kohtia, johon tarvitset täsmennystä, ota yhteyttä Essentum -yritykseen kohdassa 2 ilmoitettujen yhteystietojen kautta. Tarvittaessa Essentum voi pyytää asiaan liittyen lisätietoja tai pyytää toimittamaan pyyntöä koskevia tietoja kirjallisesti.